Jakobs-Greiskraut
zurück    Originalseite    Info Flora
Jakobs-Greiskraut    Senecio jacobaea
Korbblütler    Asteraceae
Zweikeimblättrige Pflanzen    Dicotyledoneae
2173
4.5.3. Talfettweide (Kammgrasweide)  
Bild
31.5.09 Laufenburg
Bild
5.6.15  Bahnhof, Mellingen
Bild
5.6.15  Bahnhof, Mellingen
☆☆☆  dominante Art
☆☆  Charakterart
  weniger an den Lebensraum gebundene Art