Alpen-Weide
zurück    Originalseite    Info Flora
Alpen-Weide    Salix alpina
Weidengewächse    Salicaceae
Zweikeimblättrige Pflanzen    Dicotyledoneae
0745a
5.3.8. Gebirgs-Weidengebüsch  
Bild
21.6.16  Münstertal: Il Fuorn - Buffalora
Bild
21.6.16  Münstertal: Il Fuorn - Buffalora
☆☆☆  dominante Art
☆☆  Charakterart
  weniger an den Lebensraum gebundene Art