Lästiger Schwimmfarn
zurück    Originalseite   
Lästiger Schwimmfarn    Salvinia molesta
Schwimmfarngewächse    Salviniaceae
Gefäss-Sporenpflanzen    Pteridophyta
0033a
Bild
24.8.19 Farnkurs Meggen (Blätter rundlicher als bei S. natans)
Bild
24.8.19 Farnkurs Meggen
☆☆☆  dominante Art
☆☆  Charakterart
  weniger an den Lebensraum gebundene Art