Núphar lútea
zurück    Originalseite    Info Flora
Núphar lútea    Grosse Teichrose
Nymphaeaceae    Seerosengewächse
Dicotyledoneae    Zweikeimblättrige Pflanzen
0107
1.1.4. Schwimmblattgesellschaft  
Bild
7.5.19 Genf, Moulin de vert
Bild
14.6.08  Rottenschwil
Bild
12.6.10  Botanischer Garten, Neuenburg
Bild
12.6.10  Botanischer Garten, Neuenburg
☆☆☆  dominante Art
☆☆  Charakterart
  weniger an den Lebensraum gebundene Art